Chương trình phát triển thương mại điện tử đến năm 2015

Chương trình phát triển thương mại điện tử đến năm 2015 (23/06/2011)

.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền Giang đến năm 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 

I. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở TIỀN GIANG VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH:

          1. Tình hình ứng dụng thương mại điện tử ở tỉnh Tiền Giang:

          Đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 36.455 thuê bao Internet; trong đó ADSL đạt 82,33 % trên tổng số thuê bao Internet, khoảng 26.000 thuê bao là doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đăng ký thuê bao Internet phục vụ cho giao dịch, khai thác cho mục đích thương mại. Mật độ Internet bình quân ước đạt 2,06 thuê bao/100 dân. Cơ sở hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu khai thác các tiện ích của dịch vụ Internet như theo dõi tin tức, trao đổi thư điện tử,…

          Đối với việc ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp: Tỉnh Tiền Giang có hơn 2.000 doanh nghiệp và khoảng 58.487 cơ sở kinh tế cá thể, trong đó khoảng 120 doanh nghiệp lớn. Hầu hết các doanh nghiệp lớn đã có trang bị máy vi tính và có ứng dụng thương mại điện tử ở mức độ khác nhau. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng website để giới thiệu, quảng bá sản phẩm như:

          - Công ty Cổ phần Hùng Vương (www.hungvuongpanga.com);

          - Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền (www.sotico.com.vn);

          - Công ty Chăn nuôi Tiền Giang (www.librexco.com);

          - Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang (www.vegetigi.com.vn);

          - Công ty Cổ phần du lịch Tiền Giang (www.tiengiangtourist.com);

          - Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco (www.tipharco.com.vn);

          - Hợp tác xã Quang Minh (www.quangminhcoop.com)....

          Việc xây dựng và vận hành website của các doanh nghiệp trên đã góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm đến thị trường trong nước và quốc tế. Một số doanh nghiệp đang chuyển dần từ đầu tư cho phần cứng như máy tính, mạng,…sang đầu tư cho phần mềm ứng dụng. Hiệu quả thu được từ ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp có xu hướng tăng.

          Bên cạnh đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp chào mua, chào bán qua mạng, tỉnh đã xây dựng Sàn giao dịch điện tử Tiền Giang tại địa chỉ www.tiengiang-etrade.com.vn. Hiện nay có 80 doanh nghiệp tham gia với hơn 1.800 sản phẩm được chào bán trên sàn. Tỉnh cũng đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử như hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp xây dựng website, tổ chức nhiều khóa tập huấn, đào tạo về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp,…

          Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng hoạt động thương mại điện tử của tỉnh cũng còn rất nhiều khó khăn, trở ngại mà tất cả các bên liên quan từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp đến người tiêu dùng cần quan tâm khắc phục. Số lượng website của doanh nghiệp còn ít, các trang web của doanh nghiệp hầu hết chỉ bằng tiếng Việt và chỉ đơn thuần giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm, không có chức năng nhận đơn hàng, bán hàng qua mạng. Các doanh nghiệp Tiền Giang tham gia các cổng thương mại điện tử như Sàn giao dịch điện tử của tỉnh, Cổng thương mại điện tử quốc gia,…chưa nhiều; doanh nghiệp và người tiêu dùng chưa có thói quen mua bán qua mạng,…

          2. Sự cần thiết ban hành Chương trình:

          Thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt động thương mại bằng những phương tiện điện tử. Hoạt động thương mại điện tử không chỉ là quá trình mua bán thông thường mà còn là dịch vụ khách hàng, kết nối các đối tác kinh doanh, thực hiện các giao dịch điện tử,… Từ khi Internet hình thành và phát triển, thương mại điện tử trở thành một hình thức quan trọng của các hoạt động thương mại như tìm đối tác kinh doanh, trao đổi qua fax, email, đặt hàng qua mạng, thanh toán điện tử,…

          Thương mại điện tử đem lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội. Trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu khi Việt Nam là thành viên WTO, phát triển thương mại điện tử là một nhu cầu cần thiết và cấp bách để kinh tế Tiền Giang hội nhập và rút ngắn khoảng cách với các nền kinh tế phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh trên thị trường quốc tế. Đối với doanh nghiệp, thương mại điện tử giúp tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho các bên giao dịch. Đối với người tiêu dùng, thương mại điện tử mở rộng khả năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và nhà cung cấp. Đối với xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã làm thay đổi phương thức kinh doanh và giao dịch truyền thống, đem lại những lợi ích to lớn cho xã hội. Lợi ích rõ rệt nhất của thương mại điện tử là: thu nhập được nhiều thông tin, giảm chi phí sản xuất, chi phí bàn hàng, tiếp thị và giao dịch…

          Tuy có rất nhiều lợi ích nhưng việc ứng dụng thương mại điện tử của tỉnh Tiền Giang nói riêng và cả nước nói chung cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức. Đối với nhiều người, nhiều doanh nghiệp, phương thức giao dịch và kinh doanh bằng các phương tiện điện tử còn chưa quen thuộc; độ tin cậy của các phương tiện điện tử cũng như tính pháp lý của các giao dịch điện tử chưa cao. Bên cạnh đó, việc mở rộng giao dịch thương mại qua mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro; người tiêu dùng hiện nay quen mua sắm trực tiếp tại cửa hàng.

          Từ các vấn đề trên cho thấy, để phát triển thương mại điện tử cần phải xây dựng chương trình với các hoạt động cụ thể nhằm từng bước khai thác có hiệu quả hoạt động ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, lĩnh vực thương mại điện tử rất rông, có nhiều mô hình thương mại điện tử như giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; giao dịch giữa doanh nghiệp với khách hàng; giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước…Chương trình này chỉ tập trung vào những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại thương mại điện tử và tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức. Việc xây dựng hạ tầng mạng, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Sở Thông tin Truyền thông chủ trì thực hiện theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 07/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tiền Giang và các văn bản có liên quan.

          II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

          1. Đối tượng:

          - Các tổ chức, doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp; hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể (cơ sở) theo Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang.

          - Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; nhân viên của các doanh nghiệp.

          2. Mục tiêu:

          a) Mục tiêu chung:

          Phát triển và ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh là nhu cầu cần thiết và phổ biến, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

          b) Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2015, sự phát triển thương mại điện tử của tỉnh Tiền Giang đạt các mục tiêu chủ yếu sau:

          - Trên 50% các doanh nghiệp nhận thức được lợi ích của thương mại điện tử, trong đó có 90% doanh nghiệp lớn và 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân).

          - Trên 80% doanh nghiệp lớn và 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ nắm vững kỹ năng kinh doanh trên mạng và tiến hành giao dịch điện tử.

          - Có khoảng 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng trang thông tin điện tử (website).

          - Có thêm 120 doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch điện tử của tỉnh Tiền Giang.

          - Có thêm 60 doanh nghiệp Tiền Giang tham gia Cổng thông tin điện tử Quốc gia (ECVN).

3. Nhiệm vụ:

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo quản lý kinh tế, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn.

          - Thực hiện các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; giúp nắm vững cách thức tham gia và kinh doanh bằng thương mại điện tử.

          - Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia và ứng dụng thương mại điện tử như xây dựng website, tham gia các sàn giao dịch điện tử,…; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, giảm chi phí giao dịch.

          - Tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan về thương mại điện tử, thanh tra – kiểm tra các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thương mại trên môi trường mạng và bảo vệ người tiêu dùng.

          - Xây dựng nguồn nhân lực đủ trình độ để thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

          III. NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

          1. Nội dung của chương trình:

          a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử:

          - Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tập huấn, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức về thương mại điện tử và nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại điện tử.

          - Đối với nhân viên ở các cơ doanh nghiệp: Tập huấn, phổ biến cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp về kiến thức thương mại điện tử, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại điện tử.

          - Tuyên truyền, quảng bá thương mại điện tử trên các phương tiện truyền thông: Phổ cập kiến thức thương mại điện tử trên truyền hình; quảng bá, tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, các điển hình về ứng dụng thương mại điện tử, thông tin về giá cả hàng hóa, cơ hợi giao thương,…

          b) Đào tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp:

          Đào tạo kiến thức, kỹ năng ứng dụng, giao dịch thương mại điện tử, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, …

          c) Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử:

          - Hỗ trợ phát triển website thương mại điện tử cho doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website hoặc nâng cấp website. Hỗ trợ doanh nghiệp 50% tổng kinh phí, tối đa không quá 5.000.000 đồng/doanh nghiệp.

          - Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN): Hỗ trợ thủ tục, kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN).

          d) Nâng cấp và duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh:

          (Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh hiện nay do Trung tâm Xúc tiến Thương mại quản lý, duy trì hoạt động).

          - Nội dung:

          + Nâng cấp về mặt kỹ thuật, tích hợp Sàn giao dịch vào các công thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu;

          + Tổng hợp thông tin của doanh nghiệp, sản phẩm của tỉnh, các chương trình xúc tiến thương mại, cập nhật dữ liệu;

          + Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp thông tin, tạo cơ hội giao thương, thực hiện các giao dịch qua mạng Internet thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh.

          - Số lượng; Mỗi năm thêm ít nhất 20 doanh nghiệp tham gia sàn, tăng số lượng sản phẩm được chào bán qua sàn.

          Tổng kinh phí thực hiện nội dung của chương trình: 1.560.000 đồng, cụ thể như sau:

          - Năm 2010:

          + Kinh phí từ các nguồn của Trung ương (xin hỗ trợ 10% đến 20%) tương đương số tiền là 28.000.000 đồng đến 56.000.000 đồng.

          + Kinh phí Xúc tiến thương mại tỉnh (80% đến 90%) tương đương số tiền là 224.000.000 đồng đến 252.000.000 đồng.

          - Dự kiến từ năm 2011-2015:

          + Kinh phí từ các nguồn của Trung ương (xin hỗ trợ 10% đến 20%) tương đương số tiền là 128.000.000 đồng đến 256.000.000 đồng.

          + Kinh phí Xúc tiến thương mại tỉnh (80% đến 90%) tương đương số tiền là 1.024.000.000 đồng đến 1.152.000.000 đồng.

          Từ năm 2011-2015 sẽ phân bổ kinh phí cho phù hợp theo Quyết định của Chính phủ về kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015.

          2. Kế hoạch thực hiện:

          a). Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử:

          - Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Hai năm đầu mỗi năm tổ chức 02 lần, 04 năm sau mỗi năm tổ chức 01 lần.

          - Đối với nhân viên ở các doanh nghiệp: Hai năm đầu mỗi năm tổ chức 02 lần, 04 năm sau mỗi năm tổ chức 01 lần.

          - Tuyên truyền, quảng bá thương mại điện tử trên các phương tiện truyền thông: Mỗi tuần phát 01 kỳ, bắt đầu từ năm 2010.

          b). Đào tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp: Mỗi năm tổ chức 02 lần, mỗi lần 50 người đến 100 người.

          c). Hỗ trợ phát triển website thương mại điện tử cho doanh nghiệp: Ít nhất là 10 doanh nghiệp/năm.

          d). Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN): Ít nhất là 10 doanh nghiệp/năm; trong đó: Ít nhất 02 thành viên vàng, 03 thành viên bạc.

          đ). Nâng cấp và duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh: Mỗi năm thu hút thêm ít nhất 10 doanh nghiệp tham gia sàn, tăng số lượng sản phẩm được chào bán qua sàn.

          3. Kinh phí chi tiết:

                                                                                      Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

Tổng số

Trong đó năm

2010

2011-2015

1

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử

420.000.000

90.000.000

330.000.000

a

Kinh phí tổ chức phổ biến (15.000.000 đồng/lớp)

240.000.000

60.000.000

180.000.000

b

Tuyên truyền, quảng bá thương mại điện tử trên các phương tiện truyền thông 30.000.000 đồng/năm

180.000.000

30.000.000

150.000.000

2

Đào tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp 15.000.000 đồng lớp

180.000.000

30.000.000

150.000.000

3

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào cổng thương mại điện tử quốc gia 5.000.000 đồng/DN/năm

300.000.000

50.000.000

250.000.000

4

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào cổng thương mại điện tử quốc gia 30.000.000 đồng/năm

180.000.000

30.000.000

150.000.000

5

Nâng cấp và duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh 80.000.000 đồng/năm

480.000.000

80.000.000

400.000.000

Cộng

1.560.000.000

280.000.000

1.280.000.000

         

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Sở Công Thương:

          - Là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm lập kế hoạch phát triển thương mại điện tử hàng năm, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch.

          - Kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh và hướng dẫn của Trung ương.

          2. Sở Tài Chính: Cân đối ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí hàng năm cho thực hiện Chương trình này.

          3. Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện tốt việc phát triển hạ tầng mạng phục vụ phát triển thương mại điện tử; phối hợp với Sở Công Thương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử, đào tạo các kỹ năng và tư vấn cho doanh nghiệp vế các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin – thương mại điện tử.

          4. Các sở, ngành khác có liên quan: phối hợp với Sở Công Thương thực hiện Chương trình trong phạm vi, quyền hạn được giao.

          5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ nội dung của Chương trình phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn./.

                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                 KT. CHỦ TỊCH

                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                         (đã ký)

                                                                Trần Thanh Trung

ECVN

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587