Chương trình phát triển thương mại điện tử đến năm 2015

Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử đến năm 2015 (23/06/2011)

Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử đến năm 2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3595/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử

 tỉnh Tiền Giang đến năm 2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

          Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010;

          Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

          Căn cứ Thông tư số 107/2006/TT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, trong đó lưu ý các địa phương “Bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Thương mại”.

          Căn cứ Chị thị số 14/2006/CT-BTM ngày 06/12/2006 của Bộ Thương mại về việc triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010;

          Căn cứ Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020;

          Căn cứ Công văn số 4137/BTC-TMĐT ngày 20/05/2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn Sở Công Thương triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương.

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 866/TTr-SCT ngày 28 tháng 8 năm 2009;

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Tiền Giang đến năm 2015.

          Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

          Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như Điều 3;                                                                   KT. CHỦ TỊCH

- CT và các PCT;                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

- CVP và các PCVP,

   Phòng NCTH;                                                                        (đã ký)

- Các sở TC, TP, TT&TT, KH&ĐT;

- Lưu VY (Sơn, Tấn).                                                         Trần Thanh Trung

ECVN

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587