Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang (25/04/2014)

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 08/4/2011.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc SỞ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, là cơ quan đầu mối thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh; nghiên cứu, theo dõi, cập nhật tình hình về tiềm năng kinh tế, văn hóa, xã hội, nhu cầu đầu tư, phát triển thương mại, du lịch; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp qua hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin chuyên ngành của Trung tâm.

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587