logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Quy định - Chính sách
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC GIA
1. Các khái niệm

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Quy chế: là thoả thuận về các nghĩa vụ mà các thành viên tham gia ECVN phải tuân thủ.

Hệ thống ECVN: là Cổng Thương mại điện tử của Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam viết tắt là ECVN. ECVN là một hệ thống điện tử có cấu trúc được vận hành bởi ECVN thông qua mạng Internet nhằm thúc đẩy việc mua bán hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp thông qua các phương tiện điện tử.

Thông điệp dữ liệu: là thông tin được tạo, lưu trữ, truyền gửi bằng các phương tiện điện tử, được cấu trúc phù hợp với hệ thống ECVN.

Nhật ký thông điệp: là bản tổng kết của tất cả các thông điệp dữ liệu đã được tạo ra và truyền gửi qua hệ thống ECVN.

Thành viên: là các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia ECVN, cam kết tuân thủ các nghĩa vụ trong Quy chế này và được Bộ Công Thương cung cấp thông tin truy cập.

Người đại diện: là bất kỳ người nào được các thành viên chỉ định để đại diện cho thành viên truy cập và sử dụng các thông tin của ECVN.

Thông tin truy cập: bao gồm tên truy cập, mật khẩu, các thiết bị điện tử, chữ ký số và các phương tiện, phương pháp tương tự được quy định bởi ECVN dùng cho việc truy cập và sử dụng ECVN của các thành viên.

Trang web: là trang web của hệ thống ECVN tại địa chỉ http://www.ecvn.com do ECVN vận hành và sẽ bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi các thông tin, ký tự, biểu mẫu, hạng mục, hình ảnh, đường dẫn, âm thanh, đồ hoạ hiển thị trong trang web.

2. Hệ thống ECVN

2.1 ECVN đồng ý cung cấp cho các thành viên thông tin truy cập để có quyền truy cập và sử dụng hệ thống ECVN dựa trên các điều khoản được quy định dưới đây. Những điều khoản này có thể được ECVN sửa đổi.

2.2. Các thành viên sẽ không phải trả bất kỳ một khoản phí nào cho tới khi có thông báo của Ban quản lý.

2.3. Các thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung và phương thức trao đổi thông điệp dữ liệu sao cho phù hợp với các quy định của Quy chế này.

2.4. Trong trường hợp hệ thống ECVN không thể truy cập được vì lý do kỹ thuật, ECVN sẽ thông báo cho các thành viên về sự trục trặc này bằng cách đăng một thông báo trên trang web.

3. Bảo mật, truy cập và sử dụng hệ thống ECVN

3.1. Các thành viên sẽ truy cập và sử dụng ECVN thông qua các thông tin truy cập theo các phương thức do ECVN quy định.

3.2. ECVN giữ quyền quy định các phương tiện bảo mật khác nhau cho việc truy cập và/hoặc sử dụng ECVN.

3.3. ECVN có quyền sửa đổi thông tin truy cập ECVN của các thành viên sau khi thông báo cho các thành viên trước ít nhất 1 tuần.

3.4. ECVN sẽ ngừng việc sử dụng thông tin truy cập ECVN:

a. của các thành viên cũng như của người đại diện khi các thành viên chưa được thẩm định lại theo yêu cầu của Bộ Công Thương;

b. của các thành viên cũng như của người đại diện nếu như phát hiện ra bất kỳ vi phạm nào đối với Quy chế này;

c. của người đại diện nếu các thành viên rút lại chỉ định đối với người đại diện này;

3.5. Các thành viên sẽ uỷ quyền cho người đại diện thay mặt cho mình để truy cập và sử dụng ECVN. Các thành viên sẽ thông báo cho ECVN bằng văn bản theo mẫu và theo cách do ECVN quy định. Người đại diện sẽ không được phép truy cập và sử dụng ECVN cho đến khi ECVN kích hoạt các thông tin truy cập của người đại diện trong hệ thống ECVN và thông báo cho thành viên. Ngày kích hoạt tài khoản của người đại diện là ngày ECVN đưa ra thông báo.

3.6. Các thành viên sẽ ngay lập tức thông báo cho ECVN theo các mẫu và các cách do ECVN quy định về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến người đại diện. ECVN sẽ tiến hành các thay đổi cần thiết trong hệ thống ECVN và thông báo cho thành viên. Những thay đổi này chỉ có hiệu lực vào ngày ECVN gửi thông báo.

3.7. Bất cứ hành vi, sai sót, lỗi của người đại diện sẽ được coi như là hành vi, sai sót, lỗi của các thành viên và các thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề này.

3.8. Các thành viên sẽ làm tất cả những gì cần thiết nhằm bảo vệ và duy trì tính thống nhất và bảo mật của hệ thống ECVN, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ sự truy cập hay sử dụng trái phép ECVN.

4. Thông báo

4.1. Trừ khi có những quy định cụ thể khác theo quy định này, bất kỳ thông báo nào mà ECVN có nhiệm vụ phải cung cấp cho các thành viên theo Quy chế này sẽ được coi là đã được cung cấp nếu các thông báo này đã được gửi bằng thư bưu điện, fax hoặc email.

4.2. Các thành viên có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho Bộ Công Thương bất cứ thay đổi nào về địa chỉ thư tín, fax và email.

4.3. Trừ khi có những quy định khác, các thành viên phải gửi các thông báo được yêu cầu về ECVN qua đường bưu điện đến địa chỉ:

Cổng Thương mại điện tử quốc gia (ECVN)

Bộ Công Thương

25 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam

4.4. Các thành viên có thể gửi ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc truy cập và sử dụng ECVN thông qua các cách như thư bưu điện, fax, email tới ECVN theo địa chỉ được cung cấp trên trang web.

4.5. ECVN sẽ thông báo về việc thay đổi địa chỉ thư tín và số fax của mình trên trang web ECVN. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày thông báo được đăng tải trên trang web. Các thành viên phải có trách nhiệm theo dõi những thông báo này.

5. Chứng cứ và hiệu lực

5.1. Các thông tin dưới dạng thông điệp dữ liệu có hiệu lực trong hệ thống ECVN.

5.2. Các thông điệp dữ liệu được tạo và truyền gửi giữa các thành viên theo thoả thuận này sẽ có giá trị chứng cứ tương đương với các tài liệu dưới dạng văn bản viết. Các thông điệp dữ liệu này có giá trị ràng buộc đối với tất cả các thành viên liên quan trong hệ thống ECVN.

5.3. Nhật ký thông điệp sẽ là bằng chứng đầy đủ về bất kỳ hoặc tất cả các thông điệp dữ liệu được truyền gửi giữa các thành viên thông qua ECVN và/hoặc tạo ra bởi ECVN. Các thành viên phải chấp nhận rằng nhật ký thông điệp có giá trị cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các bên có liên quan một khi đã được tạo ra, lưu trữ và duy trì trong ECVN. Nhật ký thông điệp do ECVN quản lý.

6. Gửi và nhận thông điệp dữ liệu

6.1. Thời gian (ngày, giờ) trong ECVN bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi thời gian (ngày, giờ) gửi/nhận thông điệp dữ liệu, được tính theo giờ của Việt Nam .

6.2. Các thành viên có trách nhiệm thường xuyên truy cập vào trang web ECVN để nhận thông tin.

6.3. Địa điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu sẽ được coi là tại Việt Nam .

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Bản quyền của hệ thống ECVN thuộc về ECVN thuộc Bộ Công Thương. Không được phép sao chép hệ thống ECVN dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa được phép bằng văn bản của Ban quản lý.

8. Điều khoản áp dụng

8.1. Ngoại trừ có những quy định khác, Quy chế này chỉ áp dụng đối với việc tạo và truyền gửi thông điệp dữ liệu mà không áp dụng đối với nội dung của thông điệp.

8.2. ECVN có quyền ngừng hoạt động của bất kỳ thành viên nào trên trang web mà không cần thông báo trước nếu thông tin về thành viên đó được xem là không thể chấp nhận được dựa vào mục đích của trang web hoặc các tiêu chuẩn được thừa nhận chung của ngành thương mại và các quy định pháp luật.

8.3. ECVN có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này mà không cần báo trước cho các thành viên.

 
  Back Quay lại    Print Xem bản in