Trang chủ > Hàng hóa > Hóa chất > Các chất chiết suất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da, tannin và các chất dẫn xuất, thuốc màu, sơn và vecni, chất gắn và các loại matít khác

※ Không có thông tin tương ứng

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587